HTML

این مدرسه دولتی است و با مشارکت فکری و مالی اولیا اداره می شود.