تماس با ما

شماره تلفن های مدرسه :
معاونت اجرايي : 22233441
معاونت دوره اول : 22691494
معاونت دوره دوم : 22695977
اطلاع رساني غيبت دانش آموزان : 22693039